wp_theme_json_data_theme

过滤钩子
apply_filters( 'wp_theme_json_data_theme', new WP_Theme_JSON_Data( $theme_json_data, 'theme' )

wp_theme_json_data_theme:这是一个 WordPress 主题的数据的常量,用于指定该主题的数据。该常量在主题的初始化过程中定义,并且主题的数据将存储在此常量中。

过滤主题提供的全局样式和设置的数据。

$theme_json      = apply_filters( 'wp_theme_json_data_theme', new WP_Theme_JSON_Data( $theme_json_data, 'theme' ) );

常见问题

FAQs
查看更多 >