update_welcome_user_subject

过滤钩子
apply_filters( 'update_welcome_user_subject', sprintf( $subject, $current_network->site_name, $user->user_login )

update_welcome_user_subject 是 WordPress 中的过滤器钩子,它允许开发人员修改在新用户注册网站时发送给他们的欢迎电子邮件的主题行。 钩子在发送之前应用于电子邮件的主题行。

过滤用户激活后的欢迎邮件的主题。

$subject = apply_filters( 'update_welcome_user_subject', sprintf( $subject, $current_network->site_name, $user->user_login ) );

常见问题

FAQs
查看更多 >