plugin_files_exclusions

过滤钩子
apply_filters( 'plugin_files_exclusions', array( 'CVS', 'node_modules', 'vendor', 'bower_components' )

plugin_files_exclusions 是一个过滤器钩子,它允许开发者从插件更新过程中排除特定的文件。这个钩子可以用来排除不应该被更新的文件,如自定义或修改的文件。

扫描文件夹时过滤排除的目录和文件的数组。

$exclusions = (array) apply_filters( 'plugin_files_exclusions', array( 'CVS', 'node_modules', 'vendor', 'bower_components' ) );

常见问题

FAQs
查看更多 >