embed_thumbnail_image_size

过滤钩子
apply_filters( 'embed_thumbnail_image_size', $image_size, $thumbnail_id )

embed_thumbnail_image_size – 这是WordPress的一个过滤钩子,用于改变嵌入的文章缩略图的大小。默认行为是使用中等大小的图片,但这个钩子允许你指定不同的大小,如小、大或自定义。

过滤用于嵌入模板的缩略图大小。

$image_size = apply_filters( 'embed_thumbnail_image_size', $image_size, $thumbnail_id );

常见问题

FAQs
查看更多 >