reset_mbstring_encoding

函数
reset_mbstring_encoding ( No parameters )
相关
  • mbstring_binary_safe_encoding()
定义位置
相关方法
mbstring_binary_safe_encodingwp_set_internal_encodingget_others_pendingprint_embed_sharing_dialogdo_settings_sections
引入
3.7.0
弃用
-

reset_mbstring_encoding: 这个函数用于将多字节字符串函数的内部字符编码重置为默认值。

将 mbstring 的内部编码重置为用户先前设置的编码。

function reset_mbstring_encoding() {
	mbstring_binary_safe_encoding( true );
}

常见问题

FAQs
查看更多 >