build_template_part_block_variations

函数
build_template_part_block_variations ( No parameters )

build_template_part_block_variations: 该函数用于为模板部分的块建立变体。它需要两个参数:块的名称和一个变体的选项数组。它返回该块的变化数组。

返回所有模板小工具块变体的数组。

function build_template_part_block_variations() {
	return array_merge( build_template_part_block_area_variations(), build_template_part_block_instance_variations() );
}