register_block_core_post_comments_form

函数
register_block_core_post_comments_form ( No parameters )

register_block_core_post_comments_form: 这个函数用来注册一个新的核心文章评论表单块。它需要一个设置数组作为参数,以定义该块的行为和外观。

在服务器上注册”core/post-comments-form”块。

function register_block_core_post_comments_form() {
	register_block_type_from_metadata(
		__DIR__ . '/post-comments-form',
		array(
			'render_callback' => 'render_block_core_post_comments_form',
		)
	);
}

常见问题

FAQs
查看更多 >