register_block_core_navigation_submenu

函数
register_block_core_navigation_submenu ( No parameters )

register_block_core_navigation_submenu: 这个函数用来注册一个新的核心导航子菜单块。它需要一个设置数组作为参数,以定义该块的行为和外观。

注册导航子菜单区块。

function register_block_core_navigation_submenu() {
	register_block_type_from_metadata(
		__DIR__ . '/navigation-submenu',
		array(
			'render_callback' => 'render_block_core_navigation_submenu',
		)
	);
}

常见问题

FAQs
查看更多 >